RODO

Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane – dotyczy  Domu Wczasów Dziecięcych Jagusia

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Bil, nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz zgodnie z przepisami  odnoszącymi się ściśle do funkcjonowania oświaty w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej – Domu Wczasów Dziecięcych  Jagusia w Kudowie-Zdroju.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
  – realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy  (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 lit.c) RODO) wynikającego m.in. z:
  – Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
  – Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
  – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.),
  – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu     nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
  – prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust 1 lit. f RODO) tj. monitoring obiektów w celu  ochrony mienia i osób;
 5. Państwa dane osobowe:
  – mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
  – nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a następnie przez okres 5 lat (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. archiwizacji dokumentacji oświatowej).
 7. Posiadają Państwo prawo:
  – dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;W przypadku monitoringu wizyjnego, niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu, z uwagi na przepisy szczególne.
  Szczegóły związane z ograniczeniem określa funkcjonujący w organizacji Regulamin Monitoringu.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Państwa wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy na świadczenie usług oferowanych w ramach działalności DWD;
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, których dane zostały pozyskane z innych źródeł – dotyczy  Domu Wczasów Dziecięcych Jagusia

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO

 

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS 0000110987 zwane dalej Spółką.
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Bil, nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz zgodnie z przepisami odnoszącymi się ściśle do funkcjonowania oświaty w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej – Domu Wczasów Dziecięcych Jagusia w Kudowie-Zdroju.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
  – realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy  (art. 6 ust 1 lit.b) RODO);- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 lit.c) RODO) wynikającego m.in. z:- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
  – Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457ze zm.),
  – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1900 ze zm.),- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);- prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) tj. monitoring obiektów w celu ochrony mienia i osób;
 5. Na potrzeby Domu Wczasów Dziecięcych  przetwarzaniu będą podlegały niżej wymienione dane osobowe, zamieszczone w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku:- imię lub imiona i nazwisko uczestnika,
  – imiona i nazwiska rodziców uczestnika,
  – data i miejsce urodzenia uczestnika,
  – adres zamieszkania oraz zameldowania rodziców uczestnika,
  – PESEL uczestnika,
  – informacje o stanie zdrowia uczestnika,
  – informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania     wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie,
  – informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika.
 6. Państwa dane osobowe:- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a następnie przez okres 5 lat (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. archiwizacji dokumentacji oświatowej).
  W przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 7 dni ;
 8. Posiadają Państwo prawo:- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania   danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na   prawa i wolności innych;W przypadku monitoringu wizyjnego, niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu, z uwagi na przepisy szczególne. Szczegóły związane z ograniczeniem określa funkcjonujący w organizacji Regulamin Monitoringu.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO;
 10. Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od organizatora wypoczynku, z którym zawarła umowę;
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

 

 

 

Informacje do pobrania – RODO:

 1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane – pobierz formularz
 2. Informacja o Administratorze Danych Osobowych  – dla osób, których dane zostały pozyskane z innych źródeł – pobierz formularz